คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสมุห์ ธีรภาพ อภิชาโต
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ ชมกลิ่น
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรเวช ขาวเหลือง
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางผ่องศรี ขาวเหลือง
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภาพ พร้อมมูล
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม มาศมหิศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ พุทธฤดีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติไชย คุณปลื้ม
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายดิเรก ธรรมวาจา
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเล็ก ทองระอา
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงสมร ราวุธกุล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญเชาวน์ ฝุ่นทอง
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนครู