ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

นางเพ็ญทิพย์ รื่นรวย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางอัมพร เจริญศิริ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวแสงระวี แก้วนพรัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวสุภักตร์ ประคองทรัพย์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเรวดี เจริญผล
ครูอัตราจ้าง