ครูพิเศษ

นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูพิเศษ

นางสาวประภา ยถาโรจนพันธ์
ครู คศ.3

นายปิยพัทธ์ เอกลักษณ์ธรรม
ครู คศ.2

นายสุระศักดิ์ โคตรสีลา
ครู คศ.1

นางสาวชุติมา คงเสือ
ครู คศ.2

นางสาวธนภร ภูวนา
ครู

นางสาวรุ่งนภา กองเกิด
ครู