ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวจินตนา ชูเชิด
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวขวัญชนก มาตรา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางรัชนี วงษ์ปุ่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางรุ่งนภา ศรีเปารยะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4