ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวภัทรพร คงกิจไพศาล
ครู คศ.1
หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวณัฐณิชา ธนูถนัด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนิภาวรรณ์ ขำมณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวชญาภา โกศัลวัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4