ประถมศึกษาปีที่ 3

นางกรรณิการ์ ขวัญยืน
ครู คศ.2
หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางเสาวนีย์ ขาวเหลือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสุพัตรา สิงห์พริ้ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3