ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวศิริรักษ์ ไหมล้วน
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสมฤทัย ล้อแก้วมณี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจามจุรี อินกันยา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3