ประถมศึกษาปีที่ 1

นางกมลทิพย์ เต้นภูษา
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวณฐกมล การาม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวศิริลักษณ์ ฤทธิ์แปลก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1