ปฐมวัย

นางสาวโสภินันท์ อารีสกุลกิจ
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางทิวาพร ผ่องชมภู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางเพ็ญทิพย์ รื่นรวย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวแสงระวี แก้วนพรัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวอัญกาญจน์ มั่นสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวจิรวรรณ พันทะสาร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวณัฐธิดา มังกร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวรุ่งทิพย์ สำแดง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวเลขา แสนโสภา
ครูผู้ช่วย