ภาพกิจกรรม
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ สำหรับนักเรียนอายุ ๕ – ๑๑ ปี
        วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี นำโดยนางดวงสมร ราวุธกุล คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ได้รับการประสานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๑ ให้โรงเรียนเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนสูตร ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ เข็มที่ ๒ สำหรับนักเรียนอายุ ๕ ปี ถึง ๑๑ ปี โดยมีโรงเรียนนำนักเรียนมาฉีดวัคซีนจำนวน ๑๖ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๒,๗๙๗ คน ทั้งนี้การดำเนินการฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณ สพป.ชบ.๑, รพ.ชลบุรี, สภ.แสนสุข, เทศบาลแสนสุข ,ร.ร.บ้านสวนอุดมวิทยา และวัดแจ้งเจริญดอน ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน


โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2565,21:43   อ่าน 79 ครั้ง