ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รางงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 6
รายงานผลการปรับปรุง การพัฒนา และประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 6
แบบรายงานการประเมินการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 126 KB 2
แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 183 KB 3
แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนรายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 2
แบบรายงานการผลิต จัดหาสื่อ (ตัวอย่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 2
แบบวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ตัวอย่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 3 MB 1
แบบรายงานกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 264.82 KB 0
แบบบันทึกโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 80 KB 5
แบบบันทึกผู้เรียนเป็นรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.87 KB 4
บันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 80 KB 12
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 15.77 KB 23
บันทึกข้อความส่งแผนOndemand Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 2
บันทึกข้อความส่งแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 4