ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รางงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 10
รายงานผลการปรับปรุง การพัฒนา และประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 10
แบบรายงานการประเมินการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 126 KB 9
แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 183 KB 8
แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนรายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 8
แบบรายงานการผลิต จัดหาสื่อ (ตัวอย่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 10
แบบวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ตัวอย่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 3 MB 7
แบบรายงานกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 264.82 KB 1
แบบบันทึกโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 80 KB 18
แบบบันทึกผู้เรียนเป็นรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.87 KB 27
บันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 80 KB 71
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 15.77 KB 74
บันทึกข้อความส่งแผนOndemand Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 9
บันทึกข้อความส่งแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 19