เอกลักษณ์
เอกลักษณ์
วิชาการเลิศ  เชิดชูคุณธรรม เด่นล้ำกีฬา