อัตลักษณ์
อัตลักษณ์
ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  สะอาด  ซื่อสัตย์