ระดับประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1)
รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สระไอ(ไม้มลาย)
คลิก => https://www.youtube.com/watch?v=PyhDphbM2uo
ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1)
รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง Season& Weather
คลิก => https://www.youtube.com/watch?v=BmhqFEczwZQ
ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 6)
รายวิชาการงานอาชีะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง งานช่าง
คลิก => https://www.youtube.com/watch?v=DqC37y0tLkM