การแต่งกายของนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6