เป้าหมาย
เป้าหมาย
         1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
         2. ผู้เรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเสรษฐกิจพอเพียง
         3. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะตามมารตรฐานวิชาชีพ
         4. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากชุมชน
         5. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรและได้รับความเชื่อถือศรัทธาเพิ่มขึ้น