พันธกิจ
พันธกิจ

1. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษา
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัมนาอย่างต่อเนื่อง
4. ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา