วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยครูและบุคลากรเป็นมืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วม